Frimureri

Frimureriet er ikke en religion

Frimureriet er grundlæggende religiøst, selv om det ikke er en religion. De fleste af vore legende og allegorier er af hemmelig natur, og for det meste vævet ind i jødiske og kristne termer. Mennesket lærer, at betragte deres egen religion som den eneste sande. Det er ofte grunden til de mange misforståelser der er omkring det åndelige og etiske som Frimureriet arbejder med.

Frimureren skal lære, at se fordomsfrit på alle religioner, og i hver af dem finde et udtryk for sandheden.

Frimurerens frie religiøsitet

En Frimurer er, hvis han forstår kunsten rigtigt, en religiøs person. Dette står også nævnt i vore gamle landemærker. En person kan identificeres ved den morallære, som oplyser hans liv.

Vi kan betragte en kristen som en person der modtager sine åndelige ideer om rigtigt og forkert gennem budskaber som er overleveret af Kristus, mens en Buddhist er en person som indretter sit liv i overensstemmelse med den lære som blev givet af den store Gauteama, eller en af de andre store Buddhaer. Alle doktriner som forsøger, at få den guddommelige gnist i mennesket til at brænde med en klar flamme, er åndelige. Derfor er den morallære som findes i Frimureriet ikke forskellig fra den morallære som liger bag alle religiøse systemer. De som fornægter dette usynlige element i mennesket og som kun betragter de synlige, er materialister. Modsat accepterer Frimureren det usynlige bag det synlige. Der er i religionen et vidunderligt ballancepunkt, hvor det materielle og det åndelige mødes på det logiske og materielle plan.

Videnskab og religion er to sider af samme sandhed, mne vi vil aldrig modtage den fulde forståelse før vi har skabt fred og harmoni mellem de to retninger. De må arbejde sammen hånd i hånd for fuldførelsen af DET STORE ARBEJDE, åndens frigørelse fra det tredimensionale fængsel af uvidenhed, overtro og frygt. Det som kan give mennesket viden om sig selv, kan kun være inspireret af SELVET, og Verdens Store Byg Mester (VSBM - Frimurerens udtryk for det, som kristne kalder Gud) er selvet i alle ting. VSBM er i sandhed inspirationen selv, og inspirationen i alt.
Det er blevet sagt i en hellig skrift, at Gud var ordet, og at ordet er blevet kød. Frimurerens opgave er at få "kødet" til at reflektere over "ordets" guddommelighed, som er i hans egen sjæl/sind. Det er denne opgave, som har skabt behov for religionen, og er ikke bare et behov for at tro.

Mennesket i frimureriet

Vi fødes med øjne, men kun gennem lang tids søgen lærer vi at se klart og i overensstemmelse med verdensharmonien.

Vi fødes i sandhed i uvidenhedens synd, men med potentielle muligheder for fuld forståelse. Menneskets sind er skabt for visdom, hjertet er skabt for følelser, og hånden er gjort stærk, for at den kan arbejde pådet store livsarbejde som det er, at omdanne den rå sten til en perfekt sten.

Vi er fra naturens side givet egenskaben til at arbejde, og gennem arbejdet med vores egen personlighed vil vi erkende alt. Frimurelogen er en gruppe af mennesker, som samles med det formål gennem verdens skole, at arbejde mod sand viden.

Vi er her for at lære, og gennem vores tilstdeværelse på jorden beviser vi vort behov for instruktioner. Ethvert levende væsen kæmper for at frigøre sig fra begrænsningernes snævre bånd, det bånd som forhindrer visionerne og efterlader os uden idealer. Enhver sjæl er i gang med et stort arbejde, nemlig arbejdet på personlig frigørelse fra uvidenheden.

De få udvalgte og os andre

For de få som har fundet Verdens Store Byg Mester (VSBM) ses VSBM klart. Disse få har på skift afsløret det guddommelige for mennesket og kæmpet for at udrydde uvidenheden til fordel for visdommen. Men sjældent fortstår vi dette mysterium som er blevet afsløret. Vi prøver ofte, men med usikre skridt, at gå i de fodspor som de der har erkendt VSBM har trådt, men alt for ofte finder vi vejen mere vanskelig end vi havde drømt om.

Visdom kontra uvidenhed

Visdommen frygter intet! Den bøjer sig ydmygt for sin oprindelse. Hvor overtroen hader alt, elsker visdommen med sin dybe forståelse. For den har erkendt, at skønhed, ømhed og kærlighed ligger bag livets mysterium. Livet er et spand af år som skal bruges til erkendelse. Ethvert nok så lille øjeblik er en mulighed, og de store mennesker er dem som har erkendt livet som en mulighed for ALT.

Kunst, videnskab og religion er monumenter over hvad meneskeheden allerede har opnået. Det står som repræsentanter for den oplyste sjæl, og gennem dem har vi en større mulighed for at opnå resultater. Velsignet er de, som kan lære havd andre har udført før dem. De som giver mennesket hvad det behøver, bliver sjælden anerkendt i deres egen tid. Eftertiden anerkender dem som menneskehedens velgørere. Frimureriet er en videnskab, som er opbygget på erfaring.

Religionen og frimureriet

Mange religioner har givet et bidrag til frimureriets visdom. Utallige kunstarter og videnskaber har bidraget til symbolikken. Frimureriet er mere end en tro, det er en vej fyld med viden - erkendelse. det er mere end en overbevisning, det er et faktum. Frimureri er universel undervisning i de frie kunster, og åndsvidenskab for alle som vil deltage i dette arbejde.

Frimureriet er en rest fra de gamle mystrieskoler. Dets stole er sæde for erkendelse, dets søjler opretholder den universelle undervisning, ikke bare i materielle men også i de åndelig kvaliteter.

På frimureriets arbejdstavler er indgraveret alle nationers og alle menneskers hellige sandhed, og giver lys til dem som forstår dets hemmeligheder og åndelige dybder. frimureriet er i sandhed det tabte, som alle mennesker til alle tider har søgt.

De fleste religioner i verden er bygget ens op. En leder og mange der følger. Mennesket går i disse "halvguders" fodspor i sin søgen efter sandhed og lys.

De idealer som opstår i verden biver til idoler på meget kort tid, men det menneske som går over Frimureriets tærskel, å forvandle disse idoler tilbage til idealer. Livet igennem klatrer vi på enendeløs række af trin, med vore øjne fastholdt på målet i toppen. Mange kan ikke se målet, og kun et eller to trin ad gangen er synlige for os. Men mennesket lærer dog, at mens han opbygger sin karakter, får han styrke til at betræde de næste trin.

Åndeligt eller esoterisk frimureri

Inden for frimurerkredse findes der forskellige opfattelser af, havd der egentlig ligger til grund for frimureriet. Hen historiske fremstilling som kort er blevet fremstillet, er blot en opfattelse. Her skal vi se lidt på den åndelige baggrund.

Mange frimurere, men ikke alle, mener at frimureriet i sin oprindelse kan spores tilbage til tiderne for pyramiderne, samt at dets lære under forskellige former har været overdraget i mysterietemplerne op gennem historien, for til sidst gennem historiske stenhuggerlaug i 15 - 1700 tallet at kunne finde en ny - til dels europæisk - udtryksform. Således skulle man i frimureriet kunne finde elementer fra den oprindelige esoteriske lære, som ligger til grund for alle religioner.
Andre ser frimureriet som en esoterisk skole, hvor der ikke nødvendigvis udøves magi, men hvor det er muligt at finde frem til den oprindelige esoteriske lære gennem studie og fordybelse i ritualerne. Det er under alle omstændigheder et faktum, at en indvielsesrække i frimureriets mysterier danner grundlag for nye studier af dín egen og andres religion, at ritualerne bringer en fornyelse ind i opfattelsen af sammenlignende religionsforståelse. Det er også et uomtvisteligt faktum, at der er dele af frimureriets ritualer som kan genfindes på oldtidens overleverede statuer, hieroglyffer, traditioner og mange andre steder.

Grundlaget for at der findes en esoterisk tradition bag Frimureriet kan ikke umiddelbart bekræftes ud fra den officielle lære som gives indenfor Frimureriet. Men i fuld overensstemmelse med traditionen, er det op til den enkelte, selv at finde denne tradition i den dybere forståelse af Frimureriet. det er og må være således fordi den esoteriske lære ikke kan læres som andet, men kun ud fra egen erfaring og en dyb indre selverkendelse gennem årtiers lange studier. Frimureriet påstår ikke, at det er det eneste sted man kan finde denne tradition, kun at den findes tilgængelig i Frimureriet for alle medlemmer, hvis de virkelig ønsker det. Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at den esoteriske tradition i Frimureriet ikke adskiller sig fra andre traditioner.

Det sande Frimureri

En sand Frimurer er en som erkender, at den bedste måde at tjene VSBM på, er ved at arbejde sammen med VSBM på at skabe flere positive ting i det materielle rum.

Alle som forsøger at opnå mesterskabet gennem kostruktive anstrengelser er Frimurer, selv om de ikke er medlemer af nogen loge, og uanset hvilken religion eller overbevisning de måtte have. I bred forstand er enhver som forsøger, at leve sit daglige liv i overensstemmelse med den store arkitekts plan, en Frimurer.

En Frimurer forpligter sig til at assistere andre "tempelbyggere" i deres prisværdige foretagener, uanset hvem eller havd de måtte være. gennem dette arbejde tjener han alle levende ting, for alle er tempelbyggere. bevidst eller ubevidst.

Den sande Frimurerloge er en skole. hvor kandidaten fjerner sig fra en uharmonisk verden, og bliver instrueret i livets mysterier, verdensrelationerne, og essensen af den guddommelige gnist. Frimureren ser på livet, i erkendelse af at ethvert spildt øjeblik er en tabt mulighed, og at almagten kun kan opnås gennem ærlighed og arbejde. frimureren erkender, at oven over alt andet, er alle tings universelle broderskab.

Hvad er det så?

Det er nemt nok, at sætte overskrifter på - det er "et moralsk system, indhyllet i allegorier og illustreret ved symboler" - men det siger jo ikke så meget.

Man kan også kalde det et filosofisk system, som beskæftiger sig med "livets mysterium" - altså ikke udfra vor tids "videnskab" med genteknologi og aminosyrer, men nærmere udfra spørgsmålene: "Hvor kommer vi fra"? og "Hvor skal vi hen"?

På Pythagoras's og Platon's tid var videnskab ikke teknologi og rumraketter, men derimod en stræben efter at finde ind til meningen med livet, og en ledetråd i denne forskning stod skrevet i datidens templer - kend dig selv ! Denne type forskning var naturligvis altid under mistanke, fordi janteloven altid har eksisteret - Du skal ikke tro du ved mere end os!
Og en af metoderne til skjule denne type forskning, var altså at indhylle den i allegorier og illustrere den ved symboler. Det gør Frimureriet stadig, og et særkende er, at vi anerkender alle religioner, idet vi har den opfattelse at de har samme kærne og samme oprindelse.
Frimureriet er sin nuværende form kun ca. 300 år gammelt, men det indeholder delle af ægypternes visdom. grækernes filosofi og jødernes mystik, samt visse traditioner fra de gamle håndværker-laug. Hvad det sidtse angår, er Frimureriet således inddelt i tre grader - lærling, sevnd og mester - men det er ikke sådan at lærlinge "ikke ved noget" eller at mestrene "ved det hele" - tvært imod - det er vigtigt at gøre sig klart, at man skal lære så kænge man lever. Og der er nok at tage fat på.